Aiginio News - Εφημερίδα Πιερίας

Switch to desktop

ΚΕΠ για το πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε πολύτεκνες μητέρες απο τον ΟΓΑ (2016)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2016 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με:

α) Tην αριθμ. Φ10034/8022/245/3.6.2016 (ΦΕΚ1762/Β’/16-6-2016) κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και

β) την αριθ. Συν. 10/Θ1/24.10.2016 απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ, εγκρίθηκε να υλοποιηθεί από τον Κλάδο Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ Πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε πολύτεκνες μητέρες για το έτος 2016.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταβολή χρηματικού βοηθήματος συνολικού ύψους 1.000€ σε κάθε μια από τις χίλιες τριακόσιες (1.300) πολύτεκνες μητέρες.

1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι πολύτεκνες μητέρες που, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, είναι συνταξιούχοι του ΟΓΑ ή ασφαλισμένες στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και τηρούν τους όρους της ρύθμισης, έχουν γεννήσει τουλάχιστον 4 τέκνα, τα οποία είναι άγαμα, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 ετών, εφόσον είναι άνεργα ή σπουδάζουν στην Ελλάδα στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση ή σε ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) ή είναι ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτου ηλικίας. Όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα να είναι δικαιούχοι περίθαλψης ΟΓΑ με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα. (βλ. και το σημείο 6 «Χρήσιμες πληροφορίες» σχετικά με την ασφαλιστική ικανότητα ). 2 Επίσης, για τη συμπλήρωση του 18ου ή του 24ου έτους ηλικίας των τέκνων, θα λαμβάνεται υπόψη η 31η Δεκεμβρίου του έτους 2016.

Στους δικαιούχους δεν θα περιλαμβάνονται πολύτεκνες μητέρες με τέκνα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και φοιτούν σε Δημόσια ή ιδιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού ή εξακολουθούν να σπουδάζουν στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΕΠΑΛ, ΤΕΕ).

 

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για τη συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στα ΚΕΠ από 1-11-2016 μέχρι και 18-11-2016. Για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης θα πρέπει η δικαιούχος να έχει μαζί της: α) Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητάς β) Τα Βιβλιάρια Υγείας ΟΓΑ (ατομικό και τέκνων) και γ) αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ΔΟΥ ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) της πολύτεκνης μητέρας και του συζύγου. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το δικαίωμα της έμμεσης ασφάλισης των τέκνων στον ΟΓΑ δεν προέρχεται από την ασφαλισμένη ή συνταξιούχο στον ΟΓΑ μητέρα αλλά από τον ασφαλισμένο ή συνταξιούχο στον ΟΓΑ πατέρα/σύζυγο, θα πρέπει απαραίτητα να προσκομισθεί και το ατομικό βιβλιάριο του πατέρα/συζύγου.

2.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι: α) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (αναζητείται αυτεπάγγελτα εφόσον δεν προσκομιστεί από τον ενδιαφερόμενο κατά την υποβολή της αίτησης), από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των γεννηθέντων τέκνων. β) Για τα παιδιά άνω των 18 ετών που σπουδάζουν στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) της ημεδαπής, φωτοαντίγραφο της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας («πάσο»). γ) Για τα παιδιά άνω των 18 ετών που σπουδάζουν σε στρατιωτικές σχολές ή σε ΙΕΚ της ημεδαπής και δεν εκδίδεται «πάσο», Βεβαίωση Σπουδών. δ) Για τα παιδιά άνω των 18 ετών και εφόσον είναι άνεργα, Βεβαίωση Ανεργίας του ΟΑΕΔ, (ότι είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι κατά την υποβολή της αίτησης) . 3 ε) Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου τράπεζας από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός ΙΒΑΝ της πολύτεκνης μητέρας, (ανεξαρτήτως αν η πολύτεκνη μητέρα είναι αποκλειστικός δικαιούχος ή συνδικαιούχος του λογαριασμού). στ) Απόκομμα καταβολής εισφορών ΟΓΑ. Η προσκόμιση του δεν είναι υποχρεωτική για την υποβολή της αίτησης, διευκολύνει όμως στη διαδικασία ανεύρεσης του Αριθμού Μητρώου ΟΓΑ. ζ) Σε περίπτωση που τρίτο πρόσωπο προσέλθει για την υποβολή αίτησης συμμετοχής, πρέπει εκτός όλων των άλλων δικαιολογητικών να προσκομίσει και εξουσιοδότηση της αιτούσας. Τρίτο πρόσωπο θεωρείται και ο σύζυγος.

 

2.2 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Πριν την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης θα εμφανίζονται τα πλήρη στοιχεία της αιτούσης, τα οποία θα ελέγχονται από τον υπάλληλο του ΚΕΠ, βάσει των προσκομισθέντων δικαιολογητικών. Έπειτα, θα υποβάλλεται οριστικά η αίτηση και θα εκτυπώνεται ένα αντίγραφο για τη δικαιούχο πολύτεκνη μητέρα, η οποία, καλό είναι, να ελέγχει τα καταχωρηθέντα στοιχεία. Στη συνέχεια η αίτηση με τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται αυθημερόν από τα ΚΕΠ στον Κλάδο Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα θα δημιουργηθεί από την αρμόδια Μηχανογραφική υπηρεσία του ΟΓΑ ηλεκτρονικό αρχείο με τις υποβληθείσες αιτήσεις. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις, συμμετοχής στο πρόγραμμα, ξεπεράσουν τις 1.300, θα ακολουθήσει ηλεκτρονική κλήρωση, η διαδικασία της οποίας θα καθοριστεί με απόφαση του ΔΣ του ΟΓΑ. Ωστόσο, προτεραιότητα στην κλήρωση θα έχουν οι πολύτεκνες μητέρες, οι οποίες δεν κληρώθηκαν στα προηγούμενα προγράμματα. Στη συνέχεια, θα ελέγχονται οι αιτήσεις των κληρωθέντων δικαιούχων και σε περίπτωση που διαπιστωθεί, ότι κάποιοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος θα διαγράφονται και τη θέση τους θα καταλαμβάνουν δικαιούχοι που θα προκύψουν από συμπληρωματική κλήρωση. Η διαδικασία αυτή θα ακολουθηθεί μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των χιλίων τριακοσίων (1.300) δικαιούχων του προγράμματος και τη δημιουργία του οριστικού αρχείου αυτών. 4

 

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι πολύτεκνες μητέρες που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάδειξης των δικαιούχων από την ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr (επιλογή: Κληρωθέντες Δικαιούχοι) και από τα ΚΕΠ όλης της χώρας (όχι απαραίτητα από το ΚΕΠ στο οποίο υπέβαλαν την αίτηση). Τα αποτελέσματα της ανάδειξης των δικαιούχων θα εμφανίζονται μετά από ηλεκτρονική αναζήτηση με βάση τον Αριθμό Μητρώου ΟΓΑ της δικαιούχου και τον αριθμό αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

 

5. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου, θα πιστωθεί το χρηματικό βοήθημα των 1.000 € στον Τραπεζικό Λογαριασμό των πολύτεκνων μητέρων που θα προκύψουν από την όλη διαδικασία. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι καταβλήθηκε το χρηματικό βοήθημα σε δικαιούχο που δεν πληρούσε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις θα αναζητηθεί αυτό ως αχρεωστήτως καταβληθέν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

6. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το δικαίωμα ασφάλισης για περίθαλψη με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κάθε τέκνου μπορεί να προκύπτει από: ·Το έμμεσο δικαίωμα ως προστατευόμενο μέλος, ανεξαρτήτως αν το δικαίωμα της έμμεσης ασφάλισης του προέρχεται από την συνταξιούχο ή ασφαλισμένη στον ΟΓΑ μητέρα ή τον συνταξιούχο ή ασφαλισμένο στον ΟΓΑ πατέρα/σύζυγο. ·Το άμεσο δικαίωμα ως συνταξιούχος επιζώντων μελών(ορφανική σύνταξη) ή ως συνταξιούχος αναπηρίας (τέκνο ανίκανο για εργασία) ή ως επιδοματούχος παραπληγίας- τετραπληγίας (παραπληγικό επίδομα). Περαιτέρω, οι πολύτεκνες μητέρες που δεν έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές ή δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών ή έχουν εκπέσει της ρύθμισης και επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, πρέπει προηγουμένως να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους εκκρεμότητες, εντός του χρόνου υποβολής των αιτήσεων, ώστε να είναι δυνατή η υποβολή αίτησης. Στην περίπτωση αυτή, η αιτούσα ή ο υπάλληλος του ΚΕΠ θα πρέπει να αποστείλει μέσω FΑΧ (210 3841602 ή 213 1519 231): α)την ειδοποίηση-απόδειξη καταβολής εισφοράς και την αντίστοιχη απόδειξη πληρωμής των ΕΛΤΑ ή της τράπεζας, ή β) στην περίπτωση που δεν έχει παραλάβει το ειδοποιητήριο-απόδειξη καταβολής εισφοράς, το έντυπο ΚΠΜ639 και την αντίστοιχη απόδειξη πληρωμής της τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5 ή γ)το έντυπο καταβολής δόσης(ΚΜΠ310) και την αντίστοιχη απόδειξη πληρωμής της τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ, προκειμένου ο Κλάδος Αγροτικής Εστίας να προβεί σε έλεγχο των καταβληθέντων εισφορών και να ενεργοποιήσει την μερίδα της ασφαλισμένης, εφόσον ο έλεγχος αποβεί θετικός. Παράλληλα, η πολύτεκνη μητέρα θα πρέπει να απευθυνθεί και στον τοπικό Ανταποκριτή του ΟΓΑ προκειμένου να ενεργοποιήσει την ασφαλιστική ικανότητα της ιδίας ή/και των μελών της στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΓΑ. Στη συνέχεια η δικαιούχος πρέπει να προσέλθει στο ΚΕΠ μετά από τουλάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες για να υποβάλλει την αίτηση συμμετοχής.

Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι η ενδιαφερόμενη εξακολουθεί να μην είναι ασφαλιστικά ενήμερη η μερίδα θα παραμένει ανενεργή.

Σημειώνουμε ότι δικαιολογητικά για έλεγχο καταβολής εισφορών θα γίνονται δεκτά μέχρι την 16-11-2016 (2 ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής).

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτήν μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ 4 Ν. 1599/1986).

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί της διαδικασίας υλοποίησης του προγράμματος μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 213 1519 233 και 213 1519 310.

Ο Διοικητής

Αθανάσιος Κ. Μπακαλέξης

 

Copyright © 2009 Aiginio News | All rights reserved

Top Desktop version