Aiginio News - Εφημερίδα Πιερίας

Switch to desktop

Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης καί Πλαταμῶνος: ΜΗΝΥΜΑ ΠΑΣΧΑ 2018

Πρός τόν εὐσεβῆ λαό τῆς Πιερίας. Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Μέσα σέ ἀτμόσφαιρα  πνευματικῆς ἀνατάσεως, χαρᾶς καί πανηγύρεως ἀξιωνόμαστε καί φέτος νά ἑορτάσουμε τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας, καί νά ἐπαναλάβουμε  τόν νικητήριο παιᾶνα «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ». Μέσα από λαμπαδοφορίες, κωδωνοκρουσίες, δοξολογικούς ὕμνους, ἀνταλλαγές εὐχῶν, ἑορταστικά ἔθιμα, ἐκφράζουμε τή χαρά και τήν πίστη μας στην Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, σε ἕνα παγκόσμιο μοναδικό ἱστορικό γεγονός με μεγάλη θεολογική σημασία.

Ὕστερα ἀπό το ἑκούσιο πάθος, τόν ζωοποιό σταυρό, τόν διαπιστωμένο θάνατο, τόν συγκλονισμό τῆς φύσεως και την ὁλόσωμη ταφή τοῦ Υἱοῦ καί  Λόγου τοῦ Θεοῦ,

ὁ Χριστός ἀνασταίνεται,

ἡ ζωή ἐξέρχεται ἀπό τόν τάφο,

ὁ θάνατος νικᾶται,

ὁ διάβολος συντρίβεται,

ὁ λίθος πού σφραγίζει τόν τάφο ἀποκυλίεται,

ἡ κουστωδία πού Τόν φυλάσσει ἀνατρέπεται.

«Χριστός ἐγερθείς ἐκ νεκρῶν οὐκ έτι ἀποθνῄσκει, θάνατος αὐτοῦ οὐκ έτι κυριεύει».

Τό βασίλειο τοῦ θανάτου καταλύεται, ἡ αἰώνια ζωή πλέον βασιλεύει και τό «μέγα ἔλεος» κατακλύζει τόν κόσμο και την ἱστορία. Ὁ Ἀναστάς Κύριος χαρίζει πλούσια τή χαρά Του,

λέ-γοντας στους μαθητές Του τό «χαίρετε» και προσφέρει ἄφθονη την εἰρήνη Του.

 

Κυρίως, ὅμως, ὅπως ἐπαναλαμβάνουν οἱ ὕμνοι τῆς Ἐκκλησίας  μας, δωρίζει στον ἄνθρωπο τό «μέγα ἔλεος», δηλαδή τή μεγάλη Του συγχώρηση και τό πλήρωμα τῆς ἀγάπης Του.  «Συγγνώμη γάρ ἐκτ οῦ τάφου ἀνέτειλε», λέγει ὁ ἱερός Χρυσόστομος. Γι’ αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία μᾶς προτρέπει να συγχωρηθοῦμε και να συμφιλιωθοῦμε πλήρως και με ὅλους, διότι ἀνέστη ὁ Κύριος.

Ἄς βάλουμε στην ἄκρη, ἀγαπητοί μου, τυχόν μίση ἤ χρόνια παράπονα, ριζωμένες πικρίες, παλιές ψυχρότητες και ἀντιπάθειες ἤ παρεξηγήσεις πού δεν ἔχουν ἀκόμη ξεπεραστεῖ. Ὁ Κύριος πού σταυρώθηκε για ὅλους, ἀναστήθηκε και για ὅλους μας και για ἐμᾶς, ἀλλά και γιά τούς φίλους μας και γιά τούς ἐχθρούς μας.

Ὁ Ἀναστάς Κύριος

ἔσχισε τό χειρόγραφο τῶν ἁμαρτιῶν ὅλου τοῦ κόσμου,

ἐπανέφερε την ἀγάπη και τή ζωή,

ἐξάλειψε παντελῶς κάθε ἔχθρα.

γκρέμισε και ὅλα τά χωρίσματα στίς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων μεταξύ τους και με τον Ἴδιο,

κατήργησε τίς διαιρέσεις.

Ἐκκλησία χωρὶς συγχώρηση εἶναι πίστη σε Χριστὸ δίχως ἔλεος. Καί πίστη σέ Θεό δίχως ἔλεος εἶναι ἄρνηση τῆς Ἀναστάσεώς Του. Γι’ αὐτό και τό «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ» προϋποθέτει νά συγχωρήσουμε και να συγχωρηθοῦμε με ὅλους και για ὅλα, ἀφοῦ ὁ Χριστὸςἀνέστη.

«Ἀναστάς ὁ Ἰησοῦς ἀπό τοῦ τάφου, καθώς προεῖπεν,

ἔδωκεν ἡμῖν την αἰώνιον ζωήν καί μέγα ἔλεος».

Ἀναστημένος χριστιανός εἶναι αὐτός πού μοιράζεται μέ τούς ἀδελφούς του αὐτή την αἰώνια ζωή και τό μέγα ἔλεος.

Νά δώσει ὁ Θεός: ἡ εὐχή μας νά γίνει καί ζωή μας.

 

Καλό και Εὐλογημένο Πάσχα !

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†  Ὁ  Κ ί τ ρ ο υ ς  Γ ε ώ ρ γ ι ο ς

 

 

 

Copyright © 2009 Aiginio News | All rights reserved

Top Desktop version